Gandul.info
Mona Scarisoreanu
409 vizualizări 2 iul 2017

Din informaţiile postate pe site-ul ANAF, rezultă că, de la începutul lui iulie şi până în ultima zi a acestei luni, trebuiesc depuse mai multe tipuri de formulare, cum ar fi:

7 iulie

- Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România - Formularul 092

10 iulie

Depunerea declaraţiilor:

- 010 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică - Formularul 010

- 020 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal - Formularul 020

- 070 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere - Formularul 070

- Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori- Formularul 087

17 iulie

- Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

- Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi - Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă - Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase pentru luna precedentă - Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă - Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere pentru luna precedentă - Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate pentru luna precedentă - Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice pentru luna precedentă - Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă - Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

- Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie - Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigaţie - Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

- Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie - Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigaţie - Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind livrările de produse accizabile pentru luna precedentă - Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

- Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă - Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

- Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent - Anexa nr.8 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

- Depunerea Declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent - Anexa nr.9 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

20 iulie

- Depunerea Declaraţiei speciale de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

25 iulie

- Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedent

- Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă - Formularul 301

- Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrului II 2017

- Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (prima rată)

- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat - Formularul 100

- Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor - Formularul 104

- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate - Formularul 112

- Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent - Formularul 208

- Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă - Formularul 224

- Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată - Formularul 300

- Depunerea Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată - Formularul 307

- Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal - Formularul 311

- Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă - Formularul 390 VIES

- Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă pentru trimestrul precedent - Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

- Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - Formularul 097

- Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare)

31 iulie

- Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori pentru trimestrul precedent - Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

- Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 1561 din Legea 571/2003) - Formularul 394.

Citește și: