507 vizualizări 18 mar 2019

Curtea de Conturi a concluzionat că situaţiile financiare nu prezintă o imagine reală şi fidelă a poziţiei financiare, a performanţei sau a modificării poziţiei financiare a entităţii.

Principalele abateri constatate se referă la menţinerea în evidenţele contabile, pe o perioadă îndelungată, a unor sume, menţinere cauzată de faptul că la nivelul MFP nu există procedură prin care să se stabilească modalitatea de raportare a sumelor încasate de către ANAF, monitorizarea de către ANAF şi raportarea la MFP, astfel încât debitele din evidenţa contabilă a MFP să corespundă cu situaţia privind executarea silită.

Au fost menţinute nejustificat, o perioadă îndelungată, în conturile contabile „Debitori” şi „Alte datorii faţă de buget”, sume care trebuiau să fie înregistrate pe cheltuieli sau să se recupereze, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dar care au fost raportate eronat în bilanţ, drept creanţe curente. Astfel, s-a constatat că în componenţa soldului la 31.12.2017 al acestor conturi, în sumă de 308,1 milioane lei, sunt cuprinse în mod eronat şi unele sume care nu fac parte din categoria creanţelor care se vor încasa într-o perioadă mai mică de un an, având în vedere că aceleaşi sume au fost înregistrate şi raportate anual în bilanţ, în perioada 2009-2016, dintre care pot fi menţionate: suma de 190.867 mii lei, care reprezintă în fapt popriri asupra conturilor Ministerului Finanţelor Publice, respectiv suma despăgubirilor executate silit în anii precedenţi, prin indisponibilizarea sumelor din contul MFP, în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti; suma de 627 mii lei, care este indicată ca fiind aferentă unui dosar aflat în instrumentare la Garda Financiară, în condiţiile în care această instituţie a fost desfiinţată încă din anul 2013.

Acest mod de lucru, respectiv evidenţierea debitelor în contabilitatea MFP şi încasarea lor de către ANAF prin serviciile de executare silită conduce la perpetuarea menţinerii debitelor şi, concomitent, la înregistrarea lor în contul „Decontări din operaţiuni în curs de clarificare” – Venituri din despăgubiri.

Pentru eliminarea acestor nereguli, conducerea MFP va lua măsuri pentru realizarea, de către compartimentele de specialitate, a unei evidenţe operative corecte privind debitorii din despăgubiri, respectiv pentru clarificarea situaţiei sumelor executate silit din contul MFP şi va întocmi situaţii distincte, şi anume sumele executate silit, pentru care nu au fost îndeplinite condiţiile emiterii avizului de legalitate, şi sumele care trebuie recuperate, în cazul dosarelor existente la data de 31.12.2017. De asemenea, vor fi luate măsuri pentru completarea procedurii de lucru existente, cu precizări privind codul bugetar şi contul în care trebuie să se vireze sumele încasate de către ANAF, precum şi alte precizări necesare în cazul transmiterii debitului la ANAF.

La Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), arată raportul, nu a fost efectuată inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute, fapt pentru care în situaţiile financiare ale Agenţiei la data de 31.12.2017 – aparat propriu – au fost prezentate elemente patrimoniale neconfirmate prin inventariere.

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute de Agenţia Naţ ională de Administrare Fiscală – aparat propriu, prevăzută a fi realizată în perioada 23.08.2017-30.11.2017, a fost finalizată în data de 22.06.2018. În urma inventarierii s-au constatat lipsuri în sumă de 11.572 mii lei.

Totodată, s-a constatat că nu au fost respectate principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al statului, deoarece, în timp ce Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti închiriază spaţii pentru desfăşurarea activităţii de la firme private, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lăsat nefolosite, din anul 2015 şi până în prezent, unele imobile pe care le are în administrare (situate în Bucureşti, str. Mărăşti, respectiv str. Londra). Astfel, deşi ANAF a aprobat, încă din anul 2015, realizarea unor lucrări de reabilitare a acestor imobile aflate în administrarea DGRFP Bucureşti, iar pentru desfăşurarea activităţii personalului a fost închiriat un imobil proprietate privată, la mai mult de trei ani de la încheierea contractului de închiriere, lucrările de consolidare şi amenajare nu au fost începute, neavând loc nici măcar licitaţia pentru desemnarea societăţii care să efectueze lucrările.

Consecinţ a economică constă în creşterea cheltuielilor cu chiriile, în condiţiile în care imobile aflate în administrarea sau proprietatea Agenţiei Naţ ionale de Administrare Fiscală şi Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti stau nefolosite, fiind supuse degradării.

În anul 2017, ANAF a plătit suma de 250,7 mii lei, reprezentând contravaloarea livrabilului „Ghid de îmbunătăţire a colectării creanţelor bugetare” (valoare livrabil – 160,3 mii lei şi penalităţi de întârziere – 90,4 mii lei, livrabile recepţionate de ANAF, aceasta fiind obligată în acest sens prin Sentinţa civilă nr. 5055/2016 (rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 3641/2017), emisă în urma acţionării în instanţă de către operatorul economic ca urmare a refuzului ANAF de a recepţiona şi achita livrabilele la termenul prevăzut în contract (21.12.2015), motivat de calitatea necorespunzătoare a acestora.

În aceste condiţii, Curtea de Conturi a constatat că livrabilele respective se află şi în prezent depozitate la nivelul compartimentului de specialitate care a solicitat achiziţia, nefiind distribuite şi utilizate conform scopului pentru care au fost achiziţionate.

Curtea de Conturi a recomandat efectuarea anuală a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute, astfel încât aceasta să preceadă întocmirii situaţiilor financiare anuale, precum şi asigurarea, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a fondurilor necesare pentru consolidarea şi amenajarea sediului Administraţiei Finanţelor Publice, sector 1, Bucureşti, din str. Roma şi relocarea serviciilor din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice, sector 1, Bucureşti pentru reducerea cheltuielilor cu chiriile, precum şi punerea în folosinţă a imobilului din bd. Mărăşti, sector 1, Bucureşti.

Curtea de conturi a mai recomandat ANAF să identifice soluţii de utilizare a Ghidului de îmbunătăţire a colectării creanţelor bugetare în scopul pentru care a fost achiziţionat, inclusiv prin actualizarea sau modificarea corespunzătoare a conţinutului livrabilelor în sumă de 160,3 mii lei, precum şi efectuarea unei analize în vederea identificării cauzelor şi per-soanelor din vina cărora s-a produs plata penalităţilor de întârziere în sumă de 90,4 mii lei. În situaţia în care se concluzionează că aceste livrabile nu vor putea fi utilizate, conducerea ANAF va dispune măsuri pentru stabilirea întinderea prejudiciului şi recuperarea acestuia, la care se vor adăuga dobânzile şi penalităţile/majorările de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, ce urmează a se calcula şi încasa la nivelul ANAF pentru perioada de când s-a produs prejudiciul şi până la data la care se vor recupera sumele.

 

Citește și: