Raluca Pancu
948 vizualizări 13 apr 2017

"Prin urgentarea acestor măsuri va creşte suprafaţa forestieră a ţării prin împădurirea terenurilor degradate şi prin crearea de perdele forestiere de protecţie în special împotriva înzăpezirilor, protecţia localităţilor şi a diverselor obiective economice (...) De ce reprezintă perdelele forestiere de protecţie o soluţie viabilă, şi nu împăduririle masive pe suprafeţe mari? Răspunsul este dat de necesitatea rezolvării celor două provocări, respectiv încălzirea globală şi criza alimentară", susţine preşedintele Comisiei de agricultură a Camerei Deputaţilor, Ioan Munteanu, în cadrul unui comunicat de presă.

Modificările adoptate de Comisia de agricultură a Camerei Deputaţilor vin după ce, timp de 14 ani, de cand este în vigoare Legea perdelelor forestiere, s-au realizat "doar nouă km de perdele forestiere din totalul de 1.720 km, estimate necesar" pentru protecţia drumurilor naţionale şi autostrăzilor, declara fostul ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Cristiana Paşca Palmer, pe 1 septembrie anul trecut, în cadrul unei conferinţe de presă la sediul Ministerului Mediului.

Una dintre cauzele principale era procedura complicată de expropiere, reglementată deopotrivă de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local şi Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, două acte normative distincte.

"Astfel că Romsilva, care a fost desemnată expropriator în numele statului român pentru realizarea de perdele de protecţie, trebuia să aplice două legi cu proceduri distincte, deşi scopul urmărit era acelaşi: realizarea perdelelor forestiere de protecţie. Acest lucru ducea la imposibilitatea demarării procedurilor de expropriere", mai declara Palmer, la acel moment.

Prin urmare a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă nr. 50 de către Guvernul Cioloş, prin care s-a abrogat procedură de expropriere din Legea nr.289/2002 şi s-a prevăzut că expropierea pentru căile de comunicaţie se va face de-acum încolo doar utilizând prevederile Legii nr.255/2010.

La mai bine de opt luni distanţă, proiectul de lege privind aprobarea OUG 50/2016 a fost luat în dezbatere "în regim de urgenţă" de către deputaţii din Comisia de agricultură şi adoptat cu modificări şi completări în unanimitate de voturi. Proiectul va permite "realizarea perdelelor forestiere de protecţie ca lucrări de interes naţional, cu asigurarea unei drepte şi prealabile despăgubiri în favoarea proprietarilor de terenuri suspuse exproprierii pentru cauză de utilitate publică, în conformitate cu prevederile Legii nr.255/2010", iar, prin modificările aduse legii, realizarea perdelelor de protecţie se va face de către Regia Naţională a Pădurilor, în calitate de autoritate contractantă, iar finanţarea se va asigura de la bugetul de stat, din Fondul de ameliorare, din fonduri externe nerambursabile şi din Fondul de mediu, potrivit preşedintelui Comisiei de agricultură a Camerei Deputaţilor.

Ce prevăd modificările adoptate de Comisia de agricultură a Camerei Deputaţilor:

1. La articolul I punctul 1, aliniatul (5) al articolului 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: “(5) Documentaţiile tehnico-economice se realizează de către structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în calitate de autoritate contractantă. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi realizarea obiectivelor de investiţii privind înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie se face de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă, pe baza documentaţiilor tehnico-economice transmise în condiţiile legii de structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.”

Motivarea comisiei: "Întrucât Romsilva nu poate să fie autoritate contractantă decât pentru terenurile proprietate publică a statului, Gărzile forestiere vor realiza studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice".

În forma iniţială, era prevăzut doar că "Realizarea obiectivelor de investiţii privind realizarea perdelelor forestiere de protecţie se face de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă".

2.La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11 cu următorul cuprins: „11. La articolul 6 alineatele (1) şi (2)  se modifică şi vor avea următorul cuprins: Art. 6 (1) Perdelele forestiere de protecţie a terenurilor agricole se înfiinţează în zonele din Câmpia Română, Câmpia Tisei, Lunca Dunării şi Podişul Dobrogei, afectate frecvent de fenomene de secetă. Amplasarea se face pe bază de documentaţii tehnice, de regulă în reţele rectangulare, în mod eşalonat, în ordinea urgenţelor, prioritate având terenurile situate în zonele cele mai aride, la propunerea autorităţii publice centrale pentru agricultură şi dezvoltare rurală".

"(2) Perdelele forestiere antierozionale se realizează în toate zonele ţării, pe terenuri aflate în diferite grade de degradare. Procedura de identificare şi de împădurire a terenurilor degradate este prevăzută în Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate. În această categorie se încadrează şi terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea lor.”

3. La articolul I punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „2. La articolul 7 alineatul (3), literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: f) documentaţia cadastrală întocmită în sistem stereografic de proiecţie 1970, avizată de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale. “

5. La articolul 25 alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) Perdelele forestiere de protecţie se administrează prin ocoalele silvice de stat din structura Regiei Naţionale a Pădurilor –Romsilva".

În forma iniţială, era prevăzut că "Perdelele forestiere de protecţie se administrează prin ocoale silvice, care au obligaţia să asigure paza acestora împotriva furturilor şi păşunatului neautorizat".

6. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art 29. Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi/sau structurile teritoriale de specialitate ale acesteia, organizează controlul asupra modului în care se aplică regimul silvic în perdelele forestiere de protecţie".

În forma iniţială, era prevăzut că "Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin comisariatele de regim silvic şi cinegetic şi ocoalele silvice pe a căror rază se află, organizează controlul asupra modului în care se aplică regulile silvice şi de pază a vegetaţiei forestiere din perdelele forestiere de protecţie, precum şi cele referitoare la circulaţia materialului lemnos rezultat de pe aceste terenuri".

8. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art.40 Guvernul, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, va lua măsuri pentru adaptarea structurii şi activităţii Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în teritoriu, în vederea realizării Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie.”

În forma iniţială, era prevăzut că "Guvernul, la propunerea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, va lua măsuri pentru adaptarea structurii şi activităţii Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în teritoriu, în vederea realizării Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie".

7. La articolul II alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) Perdelele forestiere de protecţie prevăzute la art. 2 din Legea nr. 289/2002, se realizează pe terenurile:

a) deţinute de unităţi administrativ-teritoriale sau alte instituţii publice care se vor transmite în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, la solicitarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b)  care au dobândit regimul de proprietate publică prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, realizată de  Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva;

În forma iniţială, era prevăzut că "(1)Perdelele forestiere de protecţie prevăzute la art. 2 lit. c) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează pe terenurile proprietate publică cu acordul titularului/titularilor dreptului de proprietate şi/sau pe terenurile care au dobândit regimul de proprietate publică prin expropriere pentru cauză de utilitate publică".

9. După articolul II se introduce un nou articol, articolul III cu următorul cuprins: Art. III. Procedura de expropriere a terenurilor necesare realizării perdelelor forestiere de protecţie se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Citește și: