1676 vizualizări 18 apr 2015

 Admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani se desfăşoară în trei etape: prima- în perioada iunie-iulie, a doua -în august, pentru cei respinşi în prima etapă şi a treia -în septembrie, pentru cei rămaşi nerepartizaţi.

Proba suplimentară de admitere, în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, se desfăşoară în 30 iunie, în prima etapă, respectiv 28 august, în a doua etapă.

Absolvenţii de clasa a VIII-a care aleg o şcoală profesională trebuie să completeze fişa de înscriere, la secretariatul şcolii gimnaziale, pe care o depun la liceul respectiv.

Până în 30 aprilie 2015 este termen pentru afişarea ofertei de şcolarizare aprobată, concretizată în domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. De asemenea, este termen pentru crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a.

Până în 7 mai 2015 se afişează în unităţile de învăţământ gimnazial graficul şedinţelor de completare a opţiunilor din Fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

În perioada 4 – 17 mai 2015, Inspectoratul şcolar judeţean / al Municipiului Bucureşti organizează târgul ofertelor educaţionale, cu implicarea unităţilor de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, începând cu anul şcolar 2015-2016 şi a operatorilor economici. Târgul ofertelor educaţionale va avea o secţiune dedicată ofertei la nivel regional.

Până în 20 mai 2015, fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2014-2015, şcolarizează elevi în clasa a VIII-a învăţământ gimnazial, organizează şi desfăşoară activităţi de orientare şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi de continuare a pregătirii prin învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

În perioada 11 – 29 mai 2015 se derulează şedinţe de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial, cu elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora, pentru prezentarea procedurilor de preselecţie şi/ sau de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă – numai pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă – (calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal şi profesional)

21-22 mai 2015: Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.

25-26 mai 2015: Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă – la unităţile şcolare stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti ca centre pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

27-30 mai 2015: Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă (Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti).

2 iunie 2015: Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru. Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. Transmiterea, de către unităţile şcolare la care s-a organizat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, la comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă (Afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor se realizează la unitatea şcolară la care candidaţii respectivi au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă).

9 iunie 2015: Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite.

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special (calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal şi profesional)

15 mai 2015: Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi (locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii romi la clasele/unităţile de învăţământ profesional la care se organizează preselecţie).

19 iunie 2015: Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi (cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidaţii romi se depun la Inspectoratul Şcolar – comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti).

6-8 iulie 2015: Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi (se realizează de comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere si în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică).

9-11 iulie 2015: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special.

ÎNSCRIEREA şi ADMITEREA elevilor la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Etapa I de admitere

Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii

8-12 iunie 2015: Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani cu numele şi codul unităţii de învăţământ gimnazial şi datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII – a. Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru candidaţii care solicită aceasta. La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. În cazul elevilor cărora li s-a încheiat situaţia şcolară în ultima zi de şcoală fiind declaraţi promovaţi, precum şi în alte cazuri justificate, se poate elibera fişa de înscriere până cel târziu la 15 iunie 2015 pentru cei ce se înscriu până la data respectivă la unităţi de învăţământ şi calificări la care se organizează probă de preselecţie. În mod similar, se poate elibera fişa de înscriere până cel târziu la data de 25 iunie 2015 pentru cei care se înscriu până la data respectivă la unităţi de învăţământ şi calificări la care nu se organizează probă de preselecţie. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul absolvenţilor din seriile anterioare care solicită eliberarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, şi care în acest scop se adresează unităţilor de învăţământ gimnazial la care au absolvit clasa a VIII-a.

8-12 iunie şi 15 iunie 2015 (în 15 iunie până la ora 15:00): înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. Perioada de înscriere la unităţile de învăţământ şi calificările unde nu se organizează probă de preselecţie se poate prelungi până la data de 25 iunie 2015, pentru a permite şi înscrierea candidaţilor care au obţinut fişa de înscriere după încheierea anului şcolar. În mod similar se procedează şi pentru înscrierea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani a absolvenţilor de 8 clase din seriile anterioare.

15 iunie 2015: Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi a graficului de desfăşurare a sesiunii de preselecţie şi / sau a probei suplimentare de admitere, după caz. La unităţile de învăţământ care organizează preselecţie se vor afişa precizări detaliate privind organizarea probei de preselecţie (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice). Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pe fiecare calificare.

Preselecţia candidaţilor

16-18 iunie 2015: Derularea probei de preselecţie, în unităţile de învăţământ în care s-a decis derularea acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează preselecţie.

18 iunie 2015: Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la sediul unităţii de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie. Acolo unde numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât numărul locurilor disponibile, afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie va fi însoţită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere, în urma căreia se va definitiva lista candidaţilor admişi în învăţământul profesional.

18-19 şi 22-25 iunie: Ridicarea de către candidaţii respinşi la preselecţie, a fişelor de înscriere la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie. În cazul retragerii fişelor de înscriere de către candidaţi admişi la proba de preselecţie, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut proba respectivă de preselecţie, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă, dacă au îndeplinit condiţiile de trecere însă au fost respinşi datorită poziţiei lor în ierarhia rezultatelor. Această prevedere nu se aplică în cazul în care contravine procedurii de preselecţie adoptate de unitatea de învăţământ respectivă.

18-19 şi 22-25 iunie 2015: Înscrierea candidaţilor respinşi la proba de preselecţie, pentru alte calificări sau la o altă unitate de învăţământ care şcolarizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat probă de preselecţie.

26 iunie 2015: Actualizarea şi afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, după înscrierea la alte calificări sau unităţi de învăţământ la care nu s-a organizat preselecţie a candidaţilor respinşi la proba de preselecţie. Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ profesional unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite.

Proba suplimentară de admitere ( în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ)

30 iunie 2015: Desfăşurarea probei suplimentare de admitere.

1 iulie 2015: Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat proba. Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere.

2 iulie 2015: Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse la proba suplimentară de admitere, la şcolile care au organizat proba.

Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor

2 iulie 2015: Transmiterea, de către comisiile de admitere judeţene / a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, către unităţile de învăţământ care au organizat înscrierea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a bazei de date judeţene cuprinzând media de absolvire a claselor V-VIII, precum şi notele şi media generală obţinute la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a.

2-3 iulie 2015: Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul profesional. Transmiterea la comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, de către toate unităţile de învăţământ, indiferent daca au desfăşurat sau nu proba de preselecţie / admitere.

3 iulie 2015: Validarea de către comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listelor cu candidaţii admişi la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învăţământul profesional. Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei candidaţilor declaraţi admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învăţământul profesional, şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Afişarea rezultatelor va fi însoţită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi.

6 – 7 iulie 2015: Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii declaraţi respinşi şi de către candidaţii declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat. Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional pe baza fişei de înscriere utilizate în etapa I.

Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional pot să se înscrie la etapa I de admitere în liceu. Candidaţii declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat pot să se înscrie la etapa I de admitere în liceu. Absolvenţilor respinşi în etapa I de admitere la învăţământul profesional şi absolvenţilor declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat li se poate elibera, la cerere, de către unităţile de învăţământ gimnazial la care aceştia au absolvit clasa a VIII-a, fişa de înscriere la etapa I de admitere în liceu numai pe baza predării fişei de înscriere la învăţământul profesional

8 iulie 2015: Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti (nu va repartiza candidaţi la calificări pentru care s-a organizat probă de preselecţie, decât cu acordul unităţilor şcolare respective).

6-10 iulie 2015: Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile şcolare la care candidaţii au fost declaraţi admişi.

13 iulie 2015: Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor înmatriculaţi şi a listei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere. Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

14 iulie 2015: Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti, la toate unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

15 iulie 2015: Afişarea în toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate după etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.

Etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii

20 – 21 august 2015: Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani, pentru candidaţii care nu au participat la etapa I de admitere şi care solicită să participe la admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani în etapa a II-a. La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. Se va elibera o singură fişă de înscriere.

20 – 21 august 2015: Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ profesional pe baza fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

21 august 2015: Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi a graficului de desfăşurare a probei de preselecţie şi/ sau a probei suplimentare de admitere, după caz.

Preselecţia candidaţilor

24 august 2015: Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ în care s-a decis derularea acesteia.

25 august 2015: Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la sediul unităţii de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie.

25 – 26 august 2015: Ridicarea, de către candidaţii respinşi la preselecţie, a fişelor de înscriere la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie. Înscrierea elevilor respinşi la sesiunea de preselecţie, pentru alte calificări sau la o altă unitate de învăţământ care şcolarizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat probă de preselecţie.

27 august 2015: Actualizarea şi afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani a listelor candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, după înscrierea la alte calificări sau unităţi de învăţământ la care nu s-a organizat preselecţie a candidaţilor respinşi la proba de preselecţie. Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ profesional unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ.

Proba suplimentară de admitere ( în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ)

28 august 2015: Desfăşurarea probei suplimentare de admitere.

31 august 2015: Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat proba. Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere.

1 septembrie 2015: Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse la proba suplimentară de admitere, la şcolile care au organizat proba.

Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor

1 septembrie 2015: Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor de admitere. Transmiterea la comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, de către toate unităţile de învăţământ, indiferent daca au desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere precum şi situaţia locurilor libere pentru repartizarea în etapa a III-a de admitere.

2 septembrie 2015: Validarea de către comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

Etapa a III-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

3 – 4 septembrie 2015: Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare.

Unităţile şcolare care au organizat preselecţie şi mai au locuri libere în urma preselecţei, de comun acord cu partenerii de practică pot decide şi comunică în scris comisiei de admitere judeţene / a municipiului Bucureşti, până la data de 2 septembrie 2015, dacă şi în ce condiţii sunt de acord cu repartizarea de către comisia judeţeană a unor candidaţi pe locurile libere.

7 septembrie 2015: Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

7-8 septembrie 2015: Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care au fost repartizaţi.

8 septembrie 2015: Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor înmatriculaţi în învăţământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa a II-a de admitere şi repartizarea din etapa a III-a. Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti, a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi.

Citește și: