Ana Obretin
121 vizualizări 19 mar 2019

În anul 2018, la Academia Română s-a desfăşurat misiunea de audit financiar asupra Contului anual de execuţie a bugetului de stat pentru anul 2017, formulându-se o opinie contrară, întrucât valoarea cumulată a abaterilor constatate depăşeşte pragul de semnificaţie, fapt pentru care situaţiile financiare în ansamblul lor nu prezintă fidel performanţa financiară a entităţii la 31 decembrie 2017, denaturările constatate fiind semnificative, se arată în raportul Curţii de Conturi.

Pe parcursul misiunii, entitatea a iniţiat/realizat unele acţiuni pentru corectarea unor deficienţe identificate, acestea fiind legate de exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare (corectarea soldului contului „Debitori”, care nu reflecta situaţia reală, prin menţinerea în sold a unei sume fără existenţa unui titlu executoriu) şi de calitatea gestiunii economico-financiare, respectiv legalitatea angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor din fonduri publice (recuperarea unei sume reprezentând plăţi fără existenţa unui angajament legal).

Pe lângă existenţa unor erori de înregistrare şi raportare a unor operaţiuni, s-a constatat din nou lipsa de acţiune a Academiei Române în privinţa calculării, reţinerii şi virării contribuţiilor de asigurări sociale de stat datorate pentru indemnizaţiile achitate membrilor titulari, de onoare şi corespondenţi, aspecte semnalate şi anterior. Totodată, nu a fost corect raportată în contul de execuţie plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii datorată de angajator la Fondul naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate, aferentă anului 2017. Astfel, s-a raportat o sumă mai mare decât valoarea plăţilor efectuate, respectiv de 49.000 de lei.

În componenţa contului „Debitori” s-a constatat existenţa unei sume de 95.000 de lei, reprezentând debit lipsă gestiune.

Astfel, în septembrie 2009 s-a constatat lipsa a 1.890 de bonuri valorice de carburant aferente perioadei ianuarie 2008-iunie 2009, pentru care Serviciul juridic a formulat plângere penală împotriva angajatului care a avut în atribuţie gestionarea bonurilor de carburant pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, însă aceasta a fost respinsă ca nefondată, încheierea fiind comunicată Academiei Române în data de 5.09.2016. De la momentul comunicării Încheierii, Academia Română nu a mai făcut niciun demers în sensul recuperării sumei de 95.000 de lei.

De asemenea, nu au fost recuperate plăţi considerate neeligibile, în sumă de 2.406.000 de lei, aferente proiectului „Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală” – POSDRU/89/1.5/S/61104.

În patrimoniul entităţii există creanţe în sumă de 1.329.000 de lei faţă de bugetul de stat şi creanţe în sumă de 486.000 de lei faţă de partenerii privaţi români şi străini, dar şi în conturi în afara bilanţului, în sumă de 591.000 de lei, a căror recuperare nu mai este posibilă.

În ceea ce priveşte întocmirea Programului anual al achiziţiilor publice în structura legal aprobată s-a constatat că au fost înscrise în „Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2017” lucrări şi servicii care nu au fost achiziţionate de instituţie, având valoarea de 775.000 de lei.

Printre recomandările formulate cu privire la măsurile ce urmează a fi luate pentru înlăturarea deficienţelor constatate în timpul misiunii de audit se numără: calcularea, reţinerea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat datorate pentru indemnizaţiile achitate membrilor titulari, de onoare şi corespondenţi; continuarea demersurilor legale în vederea recuperării sumei constatate lipsă din gestiune; verificarea, analizarea şi stabilirea legalităţii cheltuielilor declarate neeligibile de către Autoritatea de Management POSDRU, în vederea recuperării sumelor reprezentând plăţi invalidate/nerambursate; luarea unor măsuri în vederea recuperării sumelor alocate de la bugetul de stat şi a celor datorate creditorilor, iar pentru sumele solicitate prin cereri de rambursare şi invalidate de AM POSDRU pentru care au reieşit aspecte de nelegalitate, luarea unor măsuri în sensul stabilirii cauzelor exacte şi a persoanelor direct răspunzătoare, prin a căror inacţiune s-a produs abaterea.

Academia Română este cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală al ţării, care reuneşte personalităţi consacrate din domeniile ştiinţei şi culturii, atât din ţară, cât şi din străinătate. Aceasta este o instituţie de interes public naţional de cercetare în domeniile fundamentale ale ştiinţei şi culturii de calificare profesională superioară, cu personalitate juridică de drept public şi autonomă, fiind organizată şi funcţionând în baza Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Statutului Academiei Române publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617/2009, respectiv a Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.

Conform Statutului Academiei Române, aceasta este organizată în secţii de specialitate şi are filiale la Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara, are unităţi proprii de cercetare aflate în subordine directă sau sub egidă şi îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică prin secţiile de specialitate, institute şi centre de cercetare, dar şi prin intermediul unor comitete naţionale, comisii de specialitate şi colective de lucru cu caracter consultativ care sunt formate din membrii ai Academiei Române şi alte personalităţi din domeniul ştiinţei şi culturii.

Foto: Google Street View

Citește și: