6566 vizualizări 9 feb 2016

Raportul tehnic al experţilor Parchetului de pe lângă ÎCCJ în cazul incendiului de la clubul Colectiv, arată numeroase nereguli în ceea ce priveşte construcţia , dar şi a instituţiilor care aveau competenţă de verificare.

1. Există lucrări de construire şi amenajare executate care nu îndeplinesc cerinţele legale?

Potrivit prevederilor legale, se arată în expertiza tehnică judiciară, la schimbarea destinaţiei spaţiului era obligatorie depunerea documentaţiei pentru obţinerea certificatului de urbanism. Primăria sectorului 4 a susţinut însă că nu a fost înregistrată o asemenea cerere. prin acest document se dispuneau toate cerinţele legale care ar fi trebuit îndeplinite pentru a obţine autorizaţia de construire.

Schimbarea destinaţiei spaţiului obliga la întocmirea unor proiecte tehnice, a unor scenarii de evacuare în caz de incendiu sau dezastru, se arată în expertiză. Specialiştii precizează că certificatul de urbanism ar fi fost prima condiţie care ar fi trebuit avută în vedere la autorizarea funcţionării.

„Expertiza reţine că schimbarea destinaţiei spaţiului în sensul efectiv a fost realizată de către cei trei chiriaşi succesiv, că cel puţin primii doi au realizat şi lucrări de construcţii pentru a asigura posibilitatea derulării activităţii declarate, dar nu a identificat îndeplinirea cerinţelor legale. în consecinţă, toate lucrările executate, începând de la schimbarea destinaţiei nu apar ca îndeplinind cerinţele legale. În acelaşi timp expertiza nu identifică nicio măsură luată de instituţiile abilitate în sensul constatării sitiaţiei de fapt şi dispunerii de măsuri de intrare în legalitate pe tot parcursul funcţionării celor trei cluburi”, se arată în raportul Parchetului.

2. Lucrările necesitau sau nu autorizaţie de construire?

Experţii susţin că da, cel puţin în cazul primilor doi chiriaşi: Clubul salsa Guantanamo şi Music Hall.

„Nu este însă evident dacă şi Clubul Colectiv a executat lucrări care necesitau autorizare. Expertiza reţine însă că prin contractele de închiriere succesive proprietarul declara că spaţiişe închiriare sunt spaţii de producţie transfera toate obligaţiile chiriaşului indiferent de numele acestuia şi perioada la care se referă contractul de închiriere, condiţie în care şi Clubul Colectiv trebuia să solicite Certificat de urbanism şi autorizaţie de construire chiar dacă nu a executat lucrări decât de igienizare şi reparaţii curente”, se arată în document.

3. Lucrările îndeplinesc cerinţele de calitate minime impuse de normele în vigoare?

Experţii notează că nu există informaţii privind calitatea materialelor şi acurateţea execuţiei lucrărilor, însă acestea nu au avut în vedere exigenţele legale.

În acest sens sunt enumărate ca neconforme:

- utilizarea de soluţii constructive  pentru subpantă, fonoizolaţie şi tavanul fals de materiale combustibile

-placarea pereţilor, tavanului şi stâlpilor cu material inflamabil

- ventilaţiile poziţionate necorespunzător

- instalaţiile electrice dispuse pe subpanta de lemn

-ampalasarea containerului cu uşi fără bară de panică

-utilizarea de geamuri de alt tip decât securit  la uşile de acces

- racordare între container şi sala cu rampa de 7 cm pe lăţimea peretelui

- treptele realizate imediat după uşa de ieşire

-necompartimentarea suprafeţelor placate cu materiale uşor inflamabile prin intercalarea de materiale neinflamabile care să împiedice extinderea unui eventual incendiu

-lipsa iluminatului de siguranţă

-lipsa sistemului de alarmare şi stingere a incendiilor

4. Dacă şi în ce situaţii eventualele nerespectări ale normelor pot produce riscuri în exploatarea spaţiilor conform destinaţiei clubului?

Experţii au contatat următoarele aspecte care au avut consecinţe în cazul tragediei din Colectiv?

- lipsa a minim 2 căi de evacuare a persoanelor

- lipsa sistemelor adecvate pentru evacuarea fumului în caz de incendiu

- ventilaţie ineficientă generată de sistemul rudimentar utilizat şi dispunerea neconformă a gurilor de admisie-evacuare a aerului.

-lipsa marcaje şi indicatoare pentru căile de evacuare

-utilizarea de materiale cu risc ridicat de aprindere, degajare de energie calorică şi noxe

- lipsa sistemelor de semnalizare şi alarmare incendiu

- uşi de evacuare neconforme

5. Au fost prevăzute, marcate şi amenajate corespunzător căile de acces şi evacuare?

Expertiza tehnică judiciară relevă grave deficienţe:

- în loc de minim două ieşiri de evacuare exista doar una utilizabilă, dar neconformă.

Sursa: Expertiza Parchetului

- Una dintre uşile de evacuare dădea spre altă  incintă, dar era blocată

Sursa: Expertiza Parchetului

- denivelarea de 7 cm din zona dintre sala şi container reprezenta risc de dezechilibru pentru persoane

-lipsa iluminatului de siguranţă şi a marcajelor

Sursa: Expertiza Parchetului

6. Au fost respectate obligaţiile legale de către proprietar, chiriaş, autorităţi?

Experţii notează că obligaţiile proprietarului au fost transferate către chiriaşi care niciunul dintre ei nu a solicitat sau obţinut certificate de urbanism la schimbare destinaţiei spaţiului, nu a întocmit proiecte tehnice  pentru lucrările de construcţie sau instalatii, nu a obţinut avizele legale şi nici autorizaţii de construire. În privinţa îndeplinirii obligaţiilor legale de către Primăria Sectorului 4, nu au existat informaţii privind verificări ale instituţiei. „Expertiza nu a identificat dovezi că s-ar fi desfăşurat activităţile de inspecţie, control şi îndrumare pe parcursul cel puţin a ultimilor 5 ani când în acel spaţiu s-au desfăşurat activităţi similare, de către trei chiriaş succesiv, astfel încât să identifice şi să constate respectarea cadrului legal şi să impună măsuri de intrare în legalitate”, se arată în documentele Parchetului.

 În privinţa ISU, expertiza relevă că, deşi există informaţii că s-au făcut verificări, nu s-au identificat dovezi privind inspectarea spaţiilor închiriate şi nici măsuri privind restricţii sau de eliminare a riscurilor. ISU ar fi trebuit să să facă verificări periodice, chiar şi în lipsa unei cereri a SC Colectiv.

 

 

 

Citește și: